اصول اساسی الکترونیک ، جلد اول: ترمیونیک مباحث مربوط به دستگاههای گرما را پوشش می دهد. این کتاب با ارائه یک زمینه فیزیکی در مورد الکترونیک ، از جمله ساختار ماده ، ترکیب یونی ، شیمیایی و کووالانسی ، ساختار بلوری ، رساناها و مقره ها و انتشار حرارتی آغاز می شود. سپس متن در مورد دینامیک الکترون بحث می کند. مشخصات و خصوصیات الکترونها در جامدات ؛ انتشار الکترون؛ و انتشار ترمیونیک در یک دیود خلا یا تریود. توسعه تریود خلا vac ؛ شیرهای پر از گاز؛ و تقویت کننده های قدرت نیز در نظر گرفته شده است. این کتاب بیشتر به نوسانگرهایی می پردازد که قصد دارند یک خروجی سینوسی و همچنین تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی ایجاد کنند. دانش آموزاني كه براي دوره هاي فيزيك الكترونيك مي گيرند ، كتاب را مفيد مي دانند.