اصول اساسی ورود القایی اطلاعات مورد نیاز دانشمندان علوم زمین برای بررسی رسانایی الکتریکی سنگ های اطراف یک گمانه را فراهم می کند. توزیع رسانایی تشکیلات در مجاورت گمانه اطلاعات حیاتی مورد نیاز در ارزیابی شکل گیری و کاربردهای ژئوسترینگ است. این مرجع با ایجاد نظریه ورود به سیستم EM و درک فیزیک اساسی برای هر دو ابزار ورود به سیستم Wireline و LWD ، بینش ارزشمندی را برای توسعه و استفاده از تکنیک های EM در برنامه های کاربردی ورود به سیستم ارائه می دهد.


اصول اساسی ورود به سیستم القایی برای هر کسی که سعی در تحقیق ، اختراع و توسعه نسل بعدی ابزار ورود به سیستم EM داشته باشد ، امری حیاتی خواهد بود. این اطلاعات مورد نیاز برای امکان کار در محیطهای چالش برانگیزتر مانند ورود به سیستم هنگام حفاری ، سازههای ناهمسانگرد و لایه لایه نازک ، چاههای زاویه دار و افقی را فراهم می کند.