کیست های آراکنوئید: مدیریت کلینیکی و جراحی ارائه گسترده ای و به روز از شرایط ، از جمله علائم بیماری ، تشخیص ، مدیریت و درمان را ارائه می دهد. این کتاب اثرات درمان جراحی را بر علائم بالینی و اثرات کیست بر شناخت و همچنین بهبود شناختی پس از رفع فشار کیست جراحی ارائه می دهد. این کتاب برای محققان ، ساکنان و پزشکان بالینی در علوم اعصاب بالینی ، عصب شناسی ، جراحی مغز و اعصاب ، عصب رادیولوژی و اطفال نوشته شده است.